2018 Nieuwjaarsreceptie gemeente Asten

  • Bericht auteur:
  • Bericht gepubliceerd op:januari 11, 2018
  • Berichtcategorie:Asten

De toespraak namens Burgemeester Burgemeester Hubert Vos

Dames en heren,

Fijn, dat u bent samengekomen in De Klepel.

Velen heb ik zojuist al persoonlijk de hand gedrukt met de beste wensen voor het nieuwe jaar.

Graag wil ik, mede namens de raad en het college van B en W, u en uw dierbaren een voorspoedig, gelukkig en vooral gezond 2018 toewensen!

Het is een goede gewoonte om kort terug te blikken op 2017 en vervolgens het nieuwe jaar 2018 betekenis te geven.

In 2017 hebben we samen, lokaal en regionaal, opnieuw geïnvesteerd in het ontwikkelen en grijpen van kansen voor onze burgers, instellingen en bedrijven. Zo is het visiedocument ‘Asten 2030, Toekomstagenda gemeente Asten’ vastgesteld.

De wijze van totstandkoming van de Toekomstagenda – tussen inwoners en raad – is een voorbode voor een andere manier van samenwerken tussen gemeenschap en gemeentehuis. Deze past uitstekend ‘op weg naar meervoudige democratie’ om met woorden van de commissie Van de Donk te spreken.

In Asten staan vier maatschappelijke opgaven centraal, die in samenwerking met burgers, bedrijven, maatschappelijke organisaties dan wel meerdere gemeenten worden opgepakt.
1. De transformatie van het buitengebied
2. Vitale kernen
3. Centrumontwikkeling
4. Klimaatbestendig en energieneutraal Asten.

Ik ben trots op het doorlopen proces en het resultaat.
Focus op de belangrijkste opgaven, de wijze waarop Asten wil samenwerken … en een spiegel voor waar het gaat om de gewenste bestuurscultuur.

2017 was opnieuw het jaar van doorgaan op de goede weg

– de goedkeuring van de Raad van State en de aanleg van het Florapark
– de reconstructie Heerbaan-Beatrixlaan
– het besluit om Anneke de Bruijn te mogen slopen
– de PIT-acties, een stijgende sluiting van panden, er liepen diverse handhavingszaken
– de verdere ontwikkeling Peelsamenwerking sociaal domein,
– de Peelsamenwerking door oprichting van het Innovatiehuis, de belastingsamenwerking met de BSOB.
– vaststelling van het bestemmingsplan buitengebied
– prima resultaat project glasvezel buitengebied
– vaststelling duurzaamheidsbeleid
– positieve besluiten voor Jong Nederland Heusden en Jonosh, HCAS en NWC.

2017 was ook het jaar van …

De bevestiging door een onafhankelijk onderzoek van een terzake deskundig bureau Cebeon van de stellingname van Asten, dat we gemotiveerd meer dan 500.000 euro TE WEINIG Rijksmiddelen op het gebied van WMO en Jeugd ontvangen, terwijl we juist door doelmatig medicijnbeleid buitengewoon positief presteren.

Ik roep de verantwoordelijk Minister op het onafhankelijke Cebeon-onderzoek te respecteren, de onrechtvaardige verdeelsystematiek aan te passen of op een andere manier financiele compensatie te verlenen voor dit substantiele tekort in onze financiële boekhouding.

Wij hebben daartoe in december jongstleden verzoeken aan een drietal ministers verzonden.

De verschillende burgerinitiatieven, afgerond of nog lopende …

– de kinderdisco in Asten
– het bushokje Meijelseweg in Heusden
– Renovatie Processiepark Ommel
– Opstarten Alzheimer Café Peelland
– Realiseren zorghuis Heusden
– Renovatie Vorstermansplein Heusden
– Eén Gemeenschapshuis in Asten
– En dergelijke

De hechte gemeenschapschapszin en de participatiesamenleving versterken elkaar in Asten. Dit uit zich in de genoemde burgerinitiatieven.
Het is gebleken, dat gemeente (politiek, bestuur en ambtenaren) zoekende zijn naar hun rol.
Faciliteren en/of regisseren valt niet mee en vraagt om een flexibele rolinvulling, afhankelijk van het betreffende burgerinitiatief.

De raad erkent deze uitdaging en wil hiermee ook de lokale democratie versterken. In 2018 zullen wij burgerinitiatieven evalueren en spelregels voor de toekomst definieren. Samen maken wij Asten, Heusden en Ommel toch een beetje mooier.

Daarnaast zeg ik BRAVO voor wat de gemeenschap allemaal zelf onderneemt. En we gaan door.
Gisteren heeft Museum Klok en Peel voor de derde keer goud gewonnen in de strijd om het Leukste Uitje in Brabant! Een topprestatie natuurlijk van al die vrijwilligers!
Proficiat en dank jullie wel.

2018

Veiligheid blijft voor ons een topprioriteit.
Asten is een prettige en veilige gemeente. Dat moet zo blijven.
Veiligheid creëren we ook met elkaar, door samen alert te zijn en maatregelen te treffen.

Er komt een bestuursopdracht om te komen tot één gemeenschapshuis in Asten.
We willen allemaal, met draagvlak van de gebruikers, een adequate voorziening voor de toekomst.

We hebben het al kunnen merken. De verkiezingen komen eraan.

Op 21 maart zijn er gemeenteraadsverkiezingen. Ik roep alle stemgerechtigden op te gaan stemmen en zo uw volksvertegenwoordigers voor de komende vier jaren te kiezen. Zij nemen immers belangrijke besluiten, die u raken. Zij zullen, met de gemeenschap, de Toekomstagenda 2030 met de centrale maatschappelijke opgaven verder vorm en inhoud gegeven. Zij geven richting aan het reilen en zeilen van onze gemeente.

Bij verkiezingen is integriteit een absolute voorwaarde voor het goed functioneren van het openbaar bestuur, voor onze democratie, voor onze rechtsstaat. Integriteitsschendingen brengen enorme schade toe aan het vertrouwen van burgers in politiek en bestuur. Ook als het er maar weinig zijn. Bovendien verandert de wereld en dat levert nieuwe risico’s op.
Vroegtijdig zicht hebben op risico’s helpt daarbij. Voortdurende aandacht voor integriteit is dus geboden.

Dames en heren, onze burgers kennende, reken ik net als in 2014 op een hoog opkomstpercentage! Ook als burgemeester kijk ik uit naar de verkiezingen en daarna de coalitievorming.

Er breekt weer een nieuwe bestuursperiode voor vier jaar aan.
We gaan samen de juiste dingen goed doen voor onze gemeente!

Dank u wel.

 

bron: www.siris.nl